Land Cruiser 06 – del 14

Part 14: 2006 Toyota Land Cruiser / PRADO 120

update on new parts + oil

Bildilla Magasin

En oppdatering på deler som har kommer + bytte av motor olje + filter.

** Jeg har fått et BackUp kamera som passer bedre på bilen

** Nye ledninger for LED baren

** Ny bryter for LED bar, som passer samme med original bryterene

** Ny master kontroller for el vinduene

** Ny nøkkel med remote + data styring. Denne må slipes og kodes. Nå må jeg bare finne ut hvordan jeg kan gjøre dette, når jeg mangler master nøkkelen.

D4D motorene som går på småkjøring i Norge, har hatt en tendens til å få mye sot i oljen. Jeg har fått vite at Toyota pleier å innspisere en sil på røret som henter opp olje fra bunpanna. Dette er enkelt, viss man har et innspeksjonskamera! Man stikker det bare opp i hullet til bunnpluggen, etter å ha tappet ut ALL oljen…. Jeg var litt rask, så jeg måtte ut med kameraet flere ganger og tørke av olje… Dessvere så var jeg så tilsølt med olje at jeg ikke fikk filmet bilde av silen! Jeg fant ut at siln på denne bilen så fin ut! Jeg har en bedre video fra olje bytte på min 2003 Land Cruiser / Prado her.. Link oppe i høyre hjørne! Dessverre så døde batteriet på kameraet før jeg ble ferdig. Men det gikk med 8 liter olje, og motoren gikk litt penerer med ny olje. Problemet med biler kjøpt på auksjon, er at man nesten aldrig, får med service info! Så jeg vet ikke noe om når / viss den har fått byttet olje sist??? Jeg kommer tilbake med mye mer om denne bilen! + Jeg har MANGE videoer om min 2003 Land Cruiser / PRADO GX 3,0 D4D… En oppdatering på deler + olje


An update on parts that have come + change of engine oil + filter.

** I got a BackUp camera that fits better on the car

** New wires for the LED bar

** New switch for LED bar, which fits the same with the original switches

** New master controls for electric windows

** New key with remote + data control. This must be sharpened and coded. Now I just have to figure out how to do this, when I’m missing the master key.

The D4D engines that run on light driving in Norway, have tended to get a lot of soot in the oil. I have been told that Toyota usually inspects a strainer on the pipe that picks up oil from the bottom pan. This is easy, provided you have an inspection camera! You just stick it up in the hole for the bottom plug, after draining ALL the oil …. I was a bit fast, so I had to go out with the camera several times and wipe off oil … Unfortunately I was so polluted with oil that I did not get to film the picture of the strainer! I found out that the strainer on this car looked nice! I have a better video from oil change on my 2003 Land Cruiser / Prado here .. Link in the top right corner! Unfortunately, the battery on the camera died before I finished. But it went with 8 liters of oil, and the engine went a little nicer with new oil. The problem with cars bought at auction is that you almost never get service info! So I do not know anything about when / if it has changed oil last ??? I will be back with much more about this car! + I have MANY videos about my 2003 Land Cruiser / PRADO GX 3.0 D4D … An update on parts + oil

204