Toyota Map sensor quick fix – Code P0113

Toyota Map sensor quick fix – Code P0113

Bilen fikk plutselig «sjekk engine light», sjekk motoren på Norsk. Eller rettere sakt, den har veldig lenge, vært litt rar. Den har vært inn på kontroll p.g.a. noe merkelig med oppstart og akselerasjon. Men tidligere eier, tok ikke dette videre, han levde bare med det! Bilen dør liksom bare, på høye turtall, og blir dermed veldig farlig, ved akselerasjon, forbikjøringer osv…

Da vi leste av OBDII coden, så fikk vi opp P0113.

«P0113 OBD-II Trouble Code: IAT Sensor Circuit High Input Problem»

Vi nullstilte coden, og den kom ikke tilbake. Men bilen oppførte seg fortsatt rart. Viss eieren bare hadde tatt den med på et ok verksted, så hadde de bare byttet MAP sensoren ved luft filteret. Men det er ikke det første du bør prøve!!!

Da sønnen til tidligere eier, overtok bilen, så ville vi komme til buns i problemet! Vi fant fort ut at rens av MAP sensoren, kunne løse det. Så vi gikk på med friskt mot! Siden det ikke var MAP sensor rens å oppdrive på de lokale butikkene, så gikk vi for neste alternativ, vi ble anbefalt. Bremserens, skal kunne rense dette, uten å legge igjen noen form for belegg, og uten å skade metall eller plast. Biltemas bremserens er et meget billig alternativ. Under 40,- for en boks!

Se videoen for fremgangsmåte på akkurat denne bilen. ( ser det er helt likt på min 2000 modell Celica også + sikkert veldig mange andre! ). Hvordan gikk det? Se videoen ?


DIY / How to: Toyota Map sensor quick fix – Code P0113

Car: 2004 Camry 2.4 – 2AZ-FE

Bildilla Magasin

OBDII info P0113 This car suddenly got «check engine light», check the engine in English. Or rather, slowly, it has been a bit strange. It has been to control because of something strange about startup and acceleration. But the previous owner, didn’t take this further, he just lived with it! The car only «dies», at high speeds, and thus becomes very dangerous, by acceleration, overtaking, etc …

When we read the OBDII code, we got P0113.

«P0113 OBD-II Trouble Code: IAT Sensor Circuit High Input Problem»

We reset the code and it didn’t come back. But the car still behaved strange. If the owner had just taken it to a workshop, they had just replaced the MAP sensor by the air filter. But this is not the first thing you should try !!!

When the son of the previous owner took over the car, we would come to end of the problem! We quickly found that cleaning the MAP sensor could fix it. So we went on with fresh courage! Since there was no «MAP sensor cleaning» at the local stores, we went for the next option, we were recommended. The «brake clining spray» should be able to clean this, without leaving any coating, and without damaging metal or plastic. The Biltema`s brake cleaner is a very cheap alternative. Under 40, – (about 2 dollars) for a box!

Watch the video for steps on this particular car. (looks it’s very similar to my 2000 model Celica too + probably very many others!). How did it go? Watch the video ?

——————————————————————

2126