How to: Toyota MAF / MAP Sensor quick fix

How to: Toyota MAF / MAP Sensor quick fix

I forbindelse med motor fusking, på en venn`s Toyota Camry, så startet jakten på en rimelig og god løsning. Løsningen kom da bilen fikk plutselig «sjekk engine light», sjekk motoren på Norsk. Da vi leste av OBDII coden, så fikk vi opp P0113.

«P0113 OBD-II Trouble Code: IAT Sensor Circuit High Input Problem»

Vi fant fort ut at rens av Luftmengdemåler / MAF / MAP sensoren, kunne løse det. Så vi gikk på med friskt mot!

Siden det ikke var MAF / MAP sensor rens å oppdrive på de lokale butikkene, så gikk vi for neste alternativ, vi ble anbefalt. Bremserens, skal kunne rense dette, uten å legge igjen noen form for belegg, og uten å skade metall eller plast.

Biltemas bremserens er et meget billig alternativ. Under 40,- for en boks!

Når man da tenker over hvor viktig denne sensoren er for hvordan bilens ECU ( datamaskin ), bestemmer mengden av drivstoff som blir sprøytet inn i sylindrene. Da vil man fort forstå at feil måling, gir feil blanding. Som resulterer i feil i utnyttelsen av drivstoffet, og igjen andre følge problem. De kan være: for stort drivstoff forbruk, for stort utslipp, nedsoting internt i motor, katalysator feil +++ 

Siden det meste på min prosjekt Land Cruiser / PRADO 120, ser ut til å ikke være tatt vare på. Ja da fant jeg ut at den meget enkle jobben, med å ta ut MAP sensoren, inspisere den og eventuelt gjøre den ren. Ja det ville være en service jobb, som fort kunne være vært MYE mer en tiden og kostnaden. Som mistenkt, så viste det seg at sensoren var totalt tilgriset, og rens ( eventuelt bytte ) var påkrevet.

Se videoen for fremgangsmåte på akkurat denne bilen. ( ser det er helt likt på min 2003 Camry, 2000 modell Celica også + sikkert veldig mange andre! ).

Hvordan gikk det?   Se videoen  ?


A very simple job, which can give a lot of positive returns !!!

In connection with motor cheating, on a friend’s Toyota Camry, the search for a reasonable and good solution started. The solution came when the car suddenly got «check engine light», check the engine in Norwegian. When we read the OBDII code, we got P0113.

«P0113 OBD-II Trouble Code: IAT Sensor Circuit High Input Problem»

We quickly found that cleaning the MAF / MAP sensor could fix it. So we went on with fresh courage! Since there was no MAF / MAP sensor clean up at the local stores, we went for the next option, we were recommended. The brake cleaner should be able to clean this, without leaving any coating, and without damaging metal or plastic. The car’s brake cleaner is a very cheap alternative. Under 40, – for a box! When you consider how important this sensor is to how the car’s ECU (computer) determines the amount of fuel injected into the cylinders. Then you will quickly understand that incorrect measurement gives the wrong mix. Which results in failure in fuel utilization, and again others follow problem. They can be: excessive fuel consumption, excessive emissions, internal engine downsizing, catalytic converter failure +++ Since most of my Land Cruiser / PRADO 120 project seems to have been taken care of. Yes, I found that the very simple job of removing the MAF / MAP sensor, inspecting it and possibly cleaning it. Yes it would be a service job, which could quickly have been MUCH more time and cost. As suspected, it turned out that the sensor was totally wrecked, and cleaning (if necessary, replacement) was required. Watch the video for steps on this particular car. (looks it is quite similar to my 2003 Camry, 2000 model Celica too + probably very many others!). How did it go? Watch the video ?

1572