Bytte av pære på setevarme knappene. 2001-2006 Toyota Camry

Bytte av pære på setevarme knappene. 2001-2006 Toyota Camry

How to replace seat heater switch light bulb

2001 to 2006 Toyota Camry

Bildilla Magasin

After changing the bulb in the automatic transmission, the indicator in the center console comes on, so I realized that it is strange that I have never had a light in the buttons to turn the heated seats on and off. And as I almost expected, there should be light in those buttons as well. Experience from my 120 series Land Cruiser told me that changing bulbs need not be as difficult as first thought. It was right!

The bulb is called T3

Tools I used:

• A plastic dismantling «pry bar», but you can also use a flat screwdriver.

• Flat screwdriver

• A pair of needle nose pliers helped to easily remove the bulb!

#toyota #camry #howtocars


Bytte av pære på setevarme knappene.

2001-2006 Toyota Camry

Etter å ha byttet pære i automat gir indikatoren i midtkonsulen, så kom jeg på at det er merkelig at jeg aldri har hatt lys i knappene for å skru på og av setevarmen. Og som jeg nesten regnet med, så skal det være lys i de knappene også. Erfaring fra min 120 serie Land Cruiser, tilsa at bytte av pærer ikke trengte å være så vanskelig som først antatt. Det stemte!

Pæren heter T3

Verktøy jeg brukte:

• Et plast demonterings «brekkjern», men man kan benytte en flat skrutrekker også.

• Flatt skrutrekker

• En nebbtang hjalp med enkelt å ta ut pæren!

343