YouTube kanalen 2023

YouTube kanalen 2023

Da er 2023 tallene nesten helt klare, med unntak av beregnet inntekt for siste dag av 2023.

https://www.youtube.com/@bildillamagasin

2023 ble nok et år der jeg ikke fikk gjort mer en halvparten av det jeg hadde regnet med. Men da får man bare bite det i seg, og se fremover!

Tallenes tale for 2023:

Video visninger i 2023:                                                                476698

Det ble en jevn oppgang, og man skal egentlig ikke klage på nesten 500.000 video visninger på et år! Men det kunne faktisk blitt så mye mer. Måtte 2024 gi potensialet, det resultatet det fortjener!

Nye følgere i 2023:                                                                        1148

Det er gledelig å se at selv med nok et år på sparebluss, så klarte kanalen å gi 1148 nye følgere! Der sette jeg veldig pris på! Merkelig nok så er inntjening på annonser lavere i 2023, enn det var i 2022? Men alt er jo bedre en 0,- som det har vært for 2022! Det lille som kommer inn, går rett ut igjen til å prøve å kjøpe verktøy, og få laget videoer! Slik blir det helt sikkert i 2024 også!

Nye Videoer i 2023:                                                                      139

Mange nye Shorts videoer, gjøre at tallet ikke er så dårlig som jeg føler det. Men alt har sin logiske forklaring. Sykdom, dødsfall blant familie og venner + dårlig vær. Så satte også min 2007 Toyota Land Cruiser kjepper i hjulene for meg. Jeg håper at 2024, vil gi tilbake gleden av å være i garasjen og kunne gi ok vær, så man kan jobbe litt ute også!

Nå må jeg se frem, og la 2024 løfte moralen tilbake. Måtte det nye året bli til glede for oss alle!

Det mangler ikke på prosjekter! Men mangel på stor nok plass og ta de inn, og kunne skru på de i et varmt lokale. Det er noe jeg har tenkt på i flere år. Måtte jeg finne en løsning på dette i løpet av 2024.

Jeg ønsker dere et godt nytt år!

Hilsen

Pål


Then the 2023 figures are almost completely clear, with the exception of the estimated income for the last day of 2023.

2023 was another year in which I didn’t get to do more than half of what I had expected. But then you just have to bite the bullet and look forward!

The numbers speak for 2023:
Video views in 2023: 476698
It was a steady rise, and one shouldn’t really complain about almost 500,000 video views in a year! But it could actually be so much more. May 2024 deliver the potential, the result it deserves!

New followers in 2023: 1148
It is gratifying to see that even with another year of savings, the channel managed to gain 1148 new followers! I really appreciated that! Oddly enough, earnings from advertisements are lower in 2023 than they were in 2022? But everything is better than 0, as it has been for 2022! The little that comes in goes straight back out to try and buy tools, and get videos made! This will certainly be the case in 2024 as well!

New Videos in 2023: 139
Many new Shorts videos, make the number not as bad as I feel it. But everything has its logical explanation. Illness, death among family and friends + bad weather. Then my 2007 Toyota Land Cruiser also put sticks in the wheels for me. I hope that 2024 will give back the joy of being in the garage and be able to provide ok weather, so you can work a little outside too!

Now I have to look forward, and let 2024 lift morale back up. May the new year bring joy to us all!
There is no shortage of projects! But lack of a large enough space to take them in and be able to turn them on in a warm room. It’s something I’ve been thinking about for several years. May I find a solution to this during 2024.

I wish you a happy new year!
Greeting
Pål (Paul)

450